پرسشنامه اجتناب یانگ

لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می‌دهد. در ادامه یکی از گزینه‌های روبروی عبارت را متناسب با شرایط …

پرسشنامه اجتناب یانگ ادامه مطلب »