هر کسی اهداف یا آرزوهایی دارد که امیدوار است در طول زندگی خود به آن‌ها دست یابد. در این پرسشنامه برای شما یک سری از این اهداف یا آرزوهای زندگی ارائه شده است. در ارتباط با هر هدف ۳ سؤال از شما پرسیده می‌شود. لطفاً بر اساس پیوستار زیر به سؤالات پاسخ دهید.

کم ۱…2…. 3…. 4 … 5 … 6 … 7 زیاد

1.چقدر هدف “شخص خیلی ثروتمندی شدن” برای شما مهم است؟
2.چقدر احتمال دارد هدف “شخص خیلی ثروتمندی شدن” در آینده شما رخ دهد؟
3.تا چه اندازه هدف “شخص خیلی ثروتمندی شدن” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
4.چقدر هدف “رشد کردن و یادگیری چیزهای تازه ” برای شما مهم است؟
5.چقدر احتمال دارد هدف “رشد کردن و یادگیری چیزهای تازه ” در آینده شما رخ دهد؟
6.تا چه اندازه هدف “رشد کردن و یادگیری چیزهای تازه ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
7.چقدر هدف “مردم زیادی نامم را بدانند” برای شما مهم است؟
8.چقدر احتمال دارد هدف “مردم زیادی نامم را بدانند” در آینده شما رخ دهد؟
9.تا چه اندازه هدف “مردم زیادی نامم را بدانند” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
10.چقدر هدف “داشتن دوستان خوبی که می‌توانم روی آنها حساب کنم” برای شما مهم است؟
11.چقدر احتمال دارد هدف “داشتن دوستان خوبی که می‌توانم روی آنها حساب کنم” در آینده شما رخ دهد؟
12.تا چه اندازه هدف “داشتن دوستان خوبی که می‌توانم روی آنها حساب کنم” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
13.چقدر هدف “نشانه‌های پیر شدن را با موفقیت پنهان کردن” برای شما مهم است؟
14.چقدر احتمال دارد هدف “نشانه‌های پیر شدن را با موفقیت پنهان کردن” در آینده شما رخ دهد؟
15.تا چه اندازه هدف “نشانه‌های پیر شدن را با موفقیت پنهان کردن” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
16.چقدر هدف “برای بهتر شدن جامعه تلاش کردن” برای شما مهم است؟
17.چقدر احتمال دارد هدف “برای بهتر شدن جامعه تلاش کردن” در آینده شما رخ دهد؟
18.تا چه اندازه هدف “برای بهتر شدن جامعه تلاش کردن” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
19.چقدر هدف “سالم بودن از نظر جسمی” برای شما مهم است؟
20.چقدر احتمال دارد هدف “سالم بودن از نظر جسمی” در آینده شما رخ دهد؟
21.تا چه اندازه هدف “سالم بودن از نظر جسمی” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
22.چقدر هدف “داشتن دارائی‌های گران‌قیمت بسیار” برای شما مهم است؟
23.چقدر احتمال دارد هدف “داشتن دارائی‌های گران‌قیمت بسیار” در آینده شما رخ دهد؟
24.تا چه اندازه هدف “داشتن دارائی‌های گران‌قیمت بسیار” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
25.چقدر هدف “در پایان زندگی قادر باشم زندگی گذشته خود را با معنا و کامل ببینم” برای شما مهم است؟
26.چقدر احتمال دارد هدف “در پایان زندگی قادر باشم زندگی گذشته خود را با معنا و کامل ببینم” در آینده شما رخ دهد؟
27.تا چه اندازه هدف “در پایان زندگی قادر باشم زندگی گذشته خود را با معنا و کامل ببینم” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
28.چقدر هدف “توسط مردم زیادی تحسین شدن” برای شما مهم است؟
29.چقدر احتمال دارد هدف “توسط مردم زیادی تحسین شدن” در آینده شما رخ دهد؟
30.تا چه اندازه هدف “توسط مردم زیادی تحسین شدن” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
31.چقدر هدف “زندگی‌ام را با کسی که دوستش دارم تقسیم کنم” برای شما مهم است؟
32.چقدر احتمال دارد هدف “زندگی‌ام را با کسی که دوستش دارم تقسیم کنم” در آینده شما رخ دهد؟
33.تا چه اندازه هدف “زندگی‌ام را با کسی که دوستش دارم تقسیم کنم” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
34.چقدر هدف “اغلب اوقات مردم درباره اینکه من چقدر به لحاظ ظاهری جذاب به نظر می‌رسم اظهارنظر کنند” برای شما مهم است؟
35.چقدر احتمال دارد هدف “اغلب اوقات مردم درباره اینکه من چقدر به لحاظ ظاهری جذاب به نظر می‌رسم اظهارنظر کنند” در آینده شما رخ دهد؟
36.تا چه اندازه هدف “اغلب اوقات مردم درباره اینکه من چقدر به لحاظ ظاهری جذاب به نظر می‌رسم اظهارنظر کنند” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
37.چقدر هدف “کمک کردن به مردم نیازمند بدون هیچ توقعی برای جبران کردن” برای شما مهم است؟
38.چقدر احتمال دارد هدف “کمک کردن به مردم نیازمند بدون هیچ توقعی برای جبران کردن” در آینده شما رخ دهد؟
39.تا چه اندازه هدف “کمک کردن به مردم نیازمند بدون هیچ توقعی برای جبران کردن” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
40.چقدر هدف “درباره میزان آمادگی جسمانی‌ام احساس خوبی داشته باشم” برای شما مهم است؟
41.چقدر احتمال دارد هدف “درباره میزان آمادگی جسمانی‌ام احساس خوبی داشته باشم” در آینده شما رخ دهد؟
42.تا چه اندازه هدف “درباره میزان آمادگی جسمانی‌ام احساس خوبی داشته باشم” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
43.چقدر هدف “به لحاظ مالی موفق بودن” برای شما مهم است؟
44.چقدر احتمال دارد هدف “به لحاظ مالی موفق بودن” در آینده شما رخ دهد؟
45.تا چه اندازه هدف “به لحاظ مالی موفق بودن” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
46.چقدر هدف “خود انتخاب کنم که چه انجام دهم، به جای اینکه زندگی مرا وادار به انجام کند” برای شما مهم است؟
47.چقدر احتمال دارد هدف “خود انتخاب کنم که چه انجام دهم، به جای اینکه زندگی مرا وادار به انجام کند” در آینده شما رخ دهد؟
48.تا چه اندازه هدف “خود انتخاب کنم که چه انجام دهم، به جای اینکه زندگی مرا وادار به انجام کند” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
49.چقدر هدف ” مشهور شدن ” برای شما مهم است؟
50.چقدر احتمال دارد هدف ” مشهور شدن ” در آینده شما رخ دهد؟
51.تا چه اندازه هدف ” مشهور شدن ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
52.چقدر هدف ” روابط صمیمی و متعهدانه داشتن ” برای شما مهم است؟
53.چقدر احتمال دارد هدف ” روابط صمیمی و متعهدانه داشتن ” در آینده شما رخ دهد؟
54.تا چه اندازه هدف ” روابط صمیمی و متعهدانه داشتن ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
55.چقدر هدف ” آرایش مو و لباس پوشیدن مطابق با مد روز ” برای شما مهم است؟
56.چقدر احتمال دارد هدف ” آرایش مو و لباس پوشیدن مطابق با مد روز ” در آینده شما رخ دهد؟
57.تا چه اندازه هدف ” آرایش مو و لباس پوشیدن مطابق با مد روز ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
58.چقدر هدف ” تلاش کردن برای تبدیل دنیا به مکانی بهتر ” برای شما مهم است؟
59.چقدر احتمال دارد هدف ” تلاش کردن برای تبدیل دنیا به مکانی بهتر ” در آینده شما رخ دهد؟
60.تا چه اندازه هدف ” تلاش کردن برای تبدیل دنیا به مکانی بهتر ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
61.چقدر هدف ” خود را سالم و تندرست نگاه دارم ” برای شما مهم است؟
62.چقدر احتمال دارد هدف ” خود را سالم و تندرست نگاه دارم ” در آینده شما رخ دهد؟
63.تا چه اندازه هدف ” خود را سالم و تندرست نگاه دارم ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
64.چقدر هدف ” ثروتمند شدن ” برای شما مهم است؟
65.چقدر احتمال دارد هدف ” ثروتمند شدن ” در آینده شما رخ دهد؟
66.تا چه اندازه هدف ” ثروتمند شدن ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
67.چقدر هدف ” خود واقعیم را بشناسم و بپذیرم ” برای شما مهم است؟
68.چقدر احتمال دارد هدف ” خود واقعیم را بشناسم و بپذیرم ” در آینده شما رخ دهد؟
69.تا چه اندازه هدف ” خود واقعیم را بشناسم و بپذیرم ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
70.چقدر هدف ” نامم مکرراً در رسانه‌ها گفته شود ” برای شما مهم است؟
71.چقدر احتمال دارد هدف ” نامم مکرراً در رسانه‌ها گفته شود ” در آینده شما رخ دهد؟
72.تا چه اندازه هدف ” نامم مکرراً در رسانه‌ها گفته شود ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
73.چقدر هدف ” داشتن این احساس که افرادی هستند که واقعاً مرا دوست دارند و کسانی نیز هستند که من آنها را دوست دارم ” برای شما مهم است؟
74.چقدر احتمال دارد هدف ” داشتن این احساس که افرادی هستند که واقعاً مرا دوست دارند و کسانی نیز هستند که من آنها را دوست دارم ” در آینده شما رخ دهد؟
75.تا چه اندازه هدف ” داشتن این احساس که افرادی هستند که واقعاً مرا دوست دارند و کسانی نیز هستند که من آنها را دوست دارم ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
76.چقدر هدف ” به دست آوردن قیافه‌ای که در پی آن بوده‌ام ” برای شما مهم است؟
77.چقدر احتمال دارد هدف ” به دست آوردن قیافه‌ای که در پی آن بوده‌ام ” در آینده شما رخ دهد؟
78.تا چه اندازه هدف ” به دست آوردن قیافه‌ای که در پی آن بوده‌ام ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
79.چقدر هدف “کمک به دیگران برای بهبود زندگی‌شان ” برای شما مهم است؟
80.چقدر احتمال دارد هدف “کمک به دیگران برای بهبود زندگی‌شان ” در آینده شما رخ دهد؟
81.تا چه اندازه هدف “کمک به دیگران برای بهبود زندگی‌شان ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
82.چقدر هدف ” رهایی نسبی داشتن از بیماری ” برای شما مهم است؟
83.چقدر احتمال دارد هدف ” رهایی نسبی داشتن از بیماری ” در آینده شما رخ دهد؟
84.تا چه اندازه هدف ” رهایی نسبی داشتن از بیماری ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
85.چقدر هدف ” داشتن پول کافی برای خرید هر آنچه می‌خواهم ” برای شما مهم است؟
86.چقدر احتمال دارد هدف ” داشتن پول کافی برای خرید هر آنچه می‌خواهم ” در آینده شما رخ دهد؟
87.تا چه اندازه هدف ” داشتن پول کافی برای خرید هر آنچه می‌خواهم ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
88.چقدر هدف ” کسب بینش هرچه بیشتر در خصوص چرایی کارهایی که می‌کنم ” برای شما مهم است؟
89.چقدر احتمال دارد هدف ” کسب بینش هرچه بیشتر در خصوص چرایی کارهایی که می‌کنم “در آینده شما رخ دهد؟
90.تا چه اندازه هدف ” کسب بینش هرچه بیشتر در خصوص چرایی کارهایی که می‌کنم “را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
91.چقدر هدف ” توسط افراد مختلف زیادی تحسین شدن ” برای شما مهم است؟
92.چقدر احتمال دارد هدف ” توسط افراد مختلف زیادی تحسین شدن ” در آینده شما رخ دهد؟
93.تا چه اندازه هدف ” توسط افراد مختلف زیادی تحسین شدن ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
94.چقدر هدف ” داشتن روابط عمیق و پایدار ” برای شما مهم است؟
95.چقدر احتمال دارد هدف ” داشتن روابط عمیق و پایدار ” در آینده شما رخ دهد؟
96.تا چه اندازه هدف ” داشتن روابط عمیق و پایدار ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
97.چقدر هدف ” داشتن چهره‌ای جذاب از نگاه دیگران ” برای شما مهم است؟
98.چقدر احتمال دارد هدف ” داشتن چهره‌ای جذاب از نگاه دیگران ” در آینده شما رخ دهد؟
99.تا چه اندازه هدف ” داشتن چهره‌ای جذاب از نگاه دیگران ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
100.چقدر هدف ” کمک به مردم نیازمند ” برای شما مهم است؟
101.چقدر احتمال دارد هدف ” کمک به مردم نیازمند ” در آینده شما رخ دهد؟
102.تا چه اندازه هدف ” کمک به مردم نیازمند ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟
103.چقدر هدف ” داشتن یک سبک زندگی سالم برای جسم ” برای شما مهم است؟
104.چقدر احتمال دارد هدف ” داشتن یک سبک زندگی سالم برای جسم ” در آینده شما رخ دهد؟
105.تا چه اندازه هدف ” داشتن یک سبک زندگی سالم برای جسم ” را تابه‌حال به دست آورده‌اید؟

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×