برای شرکت در این آزمون لطفا عبارات زیر را به دقت بخوانید و میزان وجود ھریک از نیازھای فھرست شده را از بسیار کم تا بسیار زیاد در خود درجه بندی نمایید. ھر عبارت در خصوص مقدار و میزان وجود یک گرایش یا نیاز در شما سئوال می کند.

1.احساس می کنید به چه میزان عشق، صمیمیت و مھرورزی نیاز دارید؟
2.تا چه اندازه رفاه و سعادت انسان ھای دیگر برایتان مھم است؟
3.چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را پذیرفته و دوستتان بدارند؟
4.چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را مورد لطف و مھر و محبت قرار داده و شما نیز متقابلا به آنھا محبت کنید و به آنھا احساس تعلق خاطر نمایید؟
5.چه اندازه دوست دارید که با دیگران بجوشید و در مجالس، مراسم و فعالیت ھای گروھی فعالانه شرکت کنید؟
6.مسائلی مانند پس انداز، مخارج زندگی، مسکن، آینده شغلی و نظایر آنھا تا چه اندازه ذھن شما را به خود مشغول می دارد؟
7.تا چه اندازه به سلامت جسمانی، بھداشت و احتمال ابتلا به بیماری فکر می کنید؟
8.شدت میل جنسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
9.در انجام کارھا و اقدامات مخاطره آمیز تا چه اندازه محتاطانه عمل می کنید؟
10.از روبرویی با تجارب جدید و شروع راه ھای ناشناخته تا چه اندازه اجتناب می کنید؟
11.تا چه اندازه نیاز دارید که تمام چیزھایی را که انجام می دھید خودتان انتخاب کنید؟
12.تا چه میزان اعتقاد دارید که ھیچ کس نباید به شما بگوید که چگونه زندگی خود را اداره کنید (بگوید چه بکنید و چه نکنید)؟
13.تا چه میزان تمایل دارید آن چه را که می خواھید بدون توجه به دخالت ھا و فشارھای ھمسرتان یا شریک تان حتما انجام رسانید؟
14.تا چه میزان اصرار دارید در تصمیم گیری ھای بزرگ و کوچک زندگی استقلال رأی داشته باشید و بر وفق مراد خود عمل کنید؟
15.تا چه اندازه نیاز دارید که بدون دخالت و مزاحمت و حتی حضور دیگران زمان ھایی را برای خودتان در اختیار داشته باشید که ھر گونه دل تان می خواھد از آن استفاده کنید؟
16.تا چه اندازه تلاش می کنید در زمینه کار خود به عنوان یک فرد توانمند و با لیاقت خود را نشان داده و شناخته شوید؟
17.تا چه اندازه دوست دارید که به دیگران دستور بدھید؟ (فرمان بدھید تا این که فرمان ببرید)
18.فکر می کنید تا چه اندازه اھل پیشرفت و رقابت ھستید؟
19.تا چه اندازه دوست دارید که دیگران (اعم از فرزند، ھمسر یا دوستان تان) به حرف شما گوش دھند و از آن پیروی کنند؟
20.تا چه اندازه تلاش می کنید تا ثابت کنید ایده، فکر یا راه شما درست است و اصرار دارید که دیگران را متقاعد کنید که آن را قبول کنند؟
21.چقدر به شوخی، مزاح و لطیفه گویی نیازمندید؟
22.تا چه میزان به اوقات فراغت و سرگرمی ھای مخصوص به خودتان نیاز دارید؟
23.میزان شوخ طبعی و خوش مشربی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
24.تا چه میزان احساس می کنید که نیاز دارید به کارھای غیرجدی و غیررسمی مانند دوچرخه سواری، ماھیگیری، تماشای فیلم و دیگر سرگرمی ھای لذت بخش بپردازید؟
25.تا چه اندازه به دنبال اوقات سرگرم کننده و موقعیت ھای شادی بخش مانند جشن ھا، مھمانی ھا، مراسم سرگرم کننده، بازی ھا و نظایر آنھا ھستید؟

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×