پرسشنامه حاضر احساسات و پاسخ‌های جنسی شما را در طی هفته گذشته موردسنجش قرار می‌دهد. لطفاً تا آنجا که ممکن است به سؤالات صادقانه پاسخ دهید. (منظور از فعالیت جنسی ملاطفت، معاشقه و نزدیکی است).
1.در طی چهار هفته گذشته، چقدر تمايل به داشتن فعاليت جنسی داشته‌ايد؟
2.در طی ۴ هفته گذشته، ميزان شدت تمايل شما به فعاليت جنسی چقدر بوده است؟
3.در طی چهار هفته گذشته، چقدر دچار تهييج جنسي (سرحال بودن) در هنگام فعاليت جنسي، شده‌ايد؟
4.در طی چهار هفته گذشته، ميزان شدت تهييج جنسی (سرحال آمدن) در هنگام فعاليت جنسی چقدر بوده است؟
5.در طی چهار هفته گذشته، چقدر خاطرجمع بوديد كه در هنگام فعاليت جنسي، دچار تهييج جنسي (سرحال آمدن) می‌شوید؟
6.در طی چهار هفته گذشته، چقدر از تهييج جنسی (سرحال آمدن) در هنگام فعاليت جنسی، رضايتمند بوديد؟
7.در طی چهار هفته گذشته، چقدر در هنگام فعاليت جنسی، دچار رطوبت (رطوبت مهبلی) شده‌ايد؟
8.در طی چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسی، براي رسيدن به رطوبت (رطوبت مهبلی) چقدر مشكل و سختی داشته‌ايد؟
9.در طی چهار هفته گذشته، حتی پس از تمام شدن فعاليت جنسی، چقدر رطوبت (رطوبت مهبلی) در شما ماندگار بود؟
10.در طی چهار هفته گذشته، حتی پس از تمام شدن فعاليت جنسی، برای ماندگاری رطوبت (رطوبت مهبلی) چقدر مشكل و سختی داشته‌اید؟
11.در طی چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسی، چقدر به ارگاسم (اوج لذت جنسی) رسیدید؟
12.در طی چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسی، براي رسيدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) چقدر مشكل و سختی داشته‌اید؟
13.در طی چهار هفته گذشته، در هنگام فعاليت جنسی، از رسيدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) چقدر رضايتمندی داشته‌اید؟
14.در طی چهار هفته گذشته، از احساس نزديكی هيجانی با همسرتان در هنگام فعاليت جنسی، چقدر رضايتمندی داشته‌اید؟
15.در طی چهار هفته گذشته، چقدر از رابطه جنسی با همسرتان رضايتمندی داشته‌اید؟
16.در طی چهار هفته گذشته، درمجموع از نزدیکی جنسی خود چقدر رضايتمندی داشته‌اید؟
17.در طی چهار هفته گذشته، در هنگام نزديكی، چقدر درد و ناراحتی را تجربه کرده‌اید؟
18.در طی چهار هفته گذشته، به دنبال و يا پس از نزديكی، چقدر درد و ناراحتی را تجربه كرديد؟
19.در طی چهار هفته گذشته، در هنگام و يا پس از نزديكی، شدت درد و ناراحتی شما چقدر بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×