لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و پاسخ مناسب را علامت بزنید. جواب درست و غلطی وجود ندارد. اولین واکنش شما به هر سؤال باید جواب شما باشد.

1.نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.
2.درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.
3.به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم.
4.بر اساس ارزش هایی که با آن ها تربیت شده ام عمل می کنم.
5.ساعات زیادي را به خواندن و بحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.
6.وقتی با شخصی مسئله اي را مطرح می کنم، سعی می کنم نقطه نظرات او را درك کنم.
7.می دانم در آینده چه کاري را می خواهم انجام دهم.
8.درباره ارزش هایی که در پیش دارم، نگران نیستم. هر چه پیش آید خوش آید.
9.درباره اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.
10.طوري بزرگ شده ام که می دانم چه کار کنم.
11.مطمئن نیستم که چه ارزش هایی را واقعاً حفظ کنم.
12.می دانم که دولت و کشور به چه سمتی باید پیش بروند.
13.اگر نسبت به مشکلات خود نگران نباشم، معمولاً خودبه خود حل می شوند.
14.مطمئن نیستم که در آینده می خواهم چه کاري را انجام دهم.
15.احساس می کنم کاري را که انجام می دهم (انجام داده ام) مناسب من است.
16.زمان زیادي را صرف خواندن و یا سعی در فهم مسائل سیاسی کرده ام.
17.هم اکنون درباره آینده فکر نمی کنم. تا آن موقع هنوز وقت بسیار است.
18.زمان زیادي را صرف صحبت با مردم کرده ام تا اعتقاداتی پیدا کنم که به کارم بیاید.
19.هرگز شک جدي درباره اعتقادات دینی خود نداشته ام.
20.مطمئن نیستم چه شغلی براي من مناسب است.
21.از زمان جوانی می دانستم می خواهم چه کاره شوم.
22.داراي مجموعه اي از اعتقادات قوي هستم که در موقع تصمیم گیري از آن ها استفاده می کنم.
23.بهتر است یک سري اعتقادات محکمی داشته باشیم تا اینکه به عقاید مختلفی رو بیاوریم.
24.وقتی مجبور می شوم تصمیم بگیرم تا آنجا که امکان دارد منتظر می شوم ببینم چه رخ می دهد.
25.وقتی مسئله اي دارم براي فهم آن بسیار فکر می کنم.
26.بهتر است در مواقع مشکل از متخصصین (پزشک، وکیل، معلم و …) نظر خواهی کنیم.
27.زندگی را جدي نمی گیرم فقط سعی دارم از آن لذت ببرم.
28.بهتر است مجموعه اي از ارزش ها را در اختیار داشته باشیم تا اینکه بخواهیم گزینه هاي ارزشی دیگر را مورد ملاحظه قرار دهیم.
29.تا آنجا که ممکن است به مشکلات فکر می کنم.
30.مشکلات من می توانند مبارزه طلبی جالبی باشند.
31.از مشکلاتی که مرا به فکر فرومی برند دوري می کنم.
32.وقتی راه حل مشکل را می یابم دوست دارم همان را دنبال کنم.
33.وقتی تصمیم می گیرم زمان زیادي را صرف می کنم تا درباره انتخاب خود فکر کنم.
34.دوست دارم کارها را همان طور که والدین اصرار به انجام آن دارند، انجام دهم.
35.دوست دارم به مشکلات خود فکر کنم و به روش خود آن ها را حل نمایم.
36.اگر از مشکل بالقوه اي چشم پوشی کنم، کارها معمولاً حل می شوند.
37.وقتی مجبور شوم تصمیم بزرگی بگیرم، دوست دارم تا آنجا که ممکن است درباره آن اطلاعات لازم را به دست آورم.
38.وقتی متوجه شوم مشکلی باعث نگرانی من می شود از آن دوري می کنم.
39.مردم نیاز دارند که به یک سري ارزش ها جهت زندگی کامل پایبند باشند.
40.بهتر است هنگام مشکل با دوستان و آشنایان مشورت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×