در زیر عباراتی آورده شده است که گاه مردم از آن‌ها برای توصیف حال و احساسات خود استفاده می‌کنند. هر یک از این عبارت‌ها را بخوانید. سپس گزینه‌ای را علامت بزنید که نشان‌دهنده‌ی احساس شما «در حال حاضر» است. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. لطفاً برای هر یک از عبارت‌ها وقت بیش‌ازحد صرف نکنید. پاسخی را انتخاب کنید که به نظر می‌رسد به بهترین وجه احساسات کنونی شما را توصیف می‌کند.

1.عصبانی هستم.
2.ناراحت و آزرده هستم.
3.خشمگین هستم.
4.دلم می‌خواهد بر سر کسی داد بزنم.
5.دلم می‌خواهد چیزی را بشکنم.
6.از شدت خشم، دارم دیوانه می‌شوم.
7.دلم ‌می‌خواهد بر روی میز بکوبم.
8.دلم می‌خواهد کسی را کتک بزنم.
9.دلم می‌خواهد فحش بدهم.
10.احساس ناراحتی و رنجش می‌کنم.
11.دلم می‌خواهد کسی را زیر پاهایم له کنم.
12.دلم می‌خواهد هر چه از دهانم در می‌آید بگویم.
13.از شدت خشم دلم می‌خواهد جیغ و فریاد بزنم.
14.دلم می‌خواهد کسی را لت‌وپار (تکه‌تکه) کنم.
15.دلم می‌خواهد با صدای بلند فریاد بکشم.
16.آدم تندخویی هستم.
17.خلق آتشی دارم و خیلی زود جوش می‌آورم.
18.شخصی بی‌صبر و تحمل هستم و زود عصبانی می‌شوم.
19.وقتی اشتباهات دیگران مانع پیشرفت من شود خشمگین می‌شوم.
20.وقتی ارزش کارهای خوب من شناخته نمی‌شود، ناراحت می‌شوم.
21.زود از کوره در‌ می‌روم.
22.وقتی از شدت خشم دیوانه می‌شوم، نمی‌توانم خود را کنترل کنم و حرف زشت بر زبان می‌آورم.
23.وقتی در حضور دیگران مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیرم، عصبانی می‌شوم.
24.وقتی‌که سرخورده می‌شوم، دلم می‌خواهد کسی را کتک زده و دق دلم را خالی کنم.
25.وقتی‌که عملکرد خوب من ضعیف ارزیابی می‌شود برآشفته می‌شوم.
26.خشم خودم را کنترل می‌کنم.
27.خشم خود را بیان می‌کنم.
28.نفس عمیقی می‌کشم و آرام می‌گیرم.
29.ناراحتی‌ام را فرومی‌برم و خشم خود را درون دلم می‌ریزم.
30.من با دیگران مدارا می‌کنم.
31.اگر کسی مرا برنجاند، احساس واقعی خودم را به او می‌گویم.
32.سعی می‌کنم هر چه زودتر خودم را آرام کنم.
33.لب‌ولوچه‌ام آویزان می‌شود و اخم‌هایم تو هم می‌رود.
34.به هنگام بیان احساس خشم، خودم را کنترل می‌کنم.
35.تعادل روانی خود را از دست می‌دهم.
36.سعی می‌کنم آرام بگیرم.
37.برای دوری از درگیری، از مردم کناره‌گیری می‌کنم.
38.خونسردی خود را حفظ می‌کنم.
39.حرف‌های نیشدار و کنایه‌آمیز نثار دیگران می‌کنم.
40.درونم از آتش خشم می‌جوشد، ولی به روی خود نمی‌آورم.
41.سعی می‌کنم احساسات تند خود را آرام کنم.
42.رفتارم را کنترل می‌کنم.
43.نمونه رفتار من این است که در‌ها را محکم به هم می‌کوبم.
44.سعی می‌کنم آرامش خود را بازیابم.
45.کینه‌ام را نسبت به دیگران پنهان می‌کنم و درباره آن با کسی حرف نمی‌زنم.
46.قادرم از عصبانیت خود جلوگیری کرده و خود را کنترل کنم.
47.با دیگران جروبحث می‌کنم.
48.در کوتاه‌ترین زمان ممکن خشم خود را تعدیل و کاهش می‌دهم.
49.پشت سر دیگران بدگویی می‌کنم.
50.سعی می‌کنم دیگران را درک کرده و آن‌ها را تحمل کنم.
51.با آنچه مرا عصبانی کند، شدیداً برخورد می‌کنم.
52.کارهایی انجام می‌دهم که آرام بگیرم و راحت شوم.
53.بیش از آنچه خودم می‌خواهم، عصبانی هستم.
54.احساسات خشم و عصبانیت خود را کنترل می‌کنم.
55.چیزهای زشت بر زبان می‌آورم (دری‌وری می‌گویم).
56.سعی می‌کنم خود را آرام کنم.
57.بیش از آنچه دیگران تصور می‌کنند، ناراحت و رنجیده هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن
×